Wetten

ALGEMEEN

Nederland
http://wetten.overheid.nl/zoeken/
www.st-ab.nl

Nederland Kamerstukken
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/zoeken (vanaf 1 januari 1995)
www.statengeneraaldigitaal.nl (vanaf 1879 tot 1 januari 1995)

Europa
Europese Unie
Raad van Europa

Internationaal
Lexadin (opsomming wetgeving per land) 
United Nations
World Intellectual Property Organization

INTELLECTUEEL EIGENDOMSRECHT en MEDIARECHT

Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS)
Benelux Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (BVIE)
Leidraad indicatietarieven in IE-zaken
Richtlijn 2004/48 betreffende de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten
Verdrag van Parijs tot bescherming van de industriële eigendom

Auteursrecht
Auteurswet 1912 (Aw)
Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works (BC)
Copyright Law (US)
Databankenwet (Dw)
Digital Millennium Copyright Act (DMCA)
Richtlijn 91/250 Software
Richtlijn 92/100 Verhuur en Uitleenrecht
Richtlijn 93/83 Satelliet- en Kabel
Richtlijn 96/9 Databanken 
Richtlijn 2000/84 Volgrecht
Richtlijn 2001/29 Auteursrecht
Richtlijn 2006/116 Beschermingstermijn
Universal Copyright Convention
Wet op de naburige rechten (Wnr)
WIPO Copyright Treaty
WIPO Performances and Phonograms Treaty

Bescherming Persoonsgegevens
Besluit justitiële gegevens
Besluit politiegegevens
CBP Richtsnoeren (persoonsgegevens op het internet)
Richtlijn 95/46 Bescherming Persoonsgegevens
Vrijstellingsbesluit Wet Bescherming Persoonsgegevens
Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp)
Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens
Wet justitiële en strafvorderlijk gegevens
Wet politiegegevens

Domeinnamenrecht
Algemene voorwaarden voor .nl-domeinnaamhouders SIDN
Algemene voorwaarden voor registrars SIDN
Notice-and-Take-Down-procedure SIDN
Wbp-regeling SIDN

E-commerce
Algemene Wet Bestuursrecht art. 2:13-2:17 (Verkeer langs elektronische weg)
Burgerlijk Wetboek Boek 3 art. 3: 15a-3: 15f (Elektronisch vermogensrechtelijk rechtsverkeer)
Burgerlijk Wetboek Boek 3 art. 3: 258 (Pandrecht)
Burgerlijk Wetboek Boek 6 art. 6: 196b-196c (Aansprakelijkheid bij elektronisch rechtsverkeer)
Burgerlijk Wetboek Boek 6 art. 6: 227a (Elektronisch contracteren)
Burgerlijk Wetboek Boek 6 art. 6: 227b (Elektronisch contracteren)
Burgerlijk Wetboek Boek 6 art. 6: 227c (Elektronisch contracteren)
Burgerlijk Wetboek Boek 6 art. 6: 234 (Elektronische terhandstelling Algemene voorwaarden)
Burgerlijk Wetboek Boek 6 art. 6: 267 (Elektronische ontbinding)
Burgerlijk Wetboek Boek 7 art. 7: 46a-46j (Overeenkomst op afstand)
Richtlijn 97/7 Consumentenbescherming bij overeenkomst op afstand
Richtlijn 1999/93 Elektronische handtekeningen
Richtlijn 2000/31 E-commerce

Grondrecht
Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM)
Grondwet

Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke Rechten (IVBPR)
Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (UVRM)

Handelsnaamrecht
Handelsnaamwet

Kansspelen
Gedragscode Promotionele Kansspelen
Kansspelenbesluit
Wet op de kansspelbelasting
Wet op de kansspelen (Wok)

Kwekersrecht
International Convention for the Protection of New Varieties of Plants
Richtlijn 98/44 Biotechnologische uitvindingen
Verordening 2001/94 Communautaire kwekersrecht
Zaaizaad-en plantgoedwet 2005

Merkenrecht
Benelux Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (BVIE)
Nice Agreement Concerning the International Classification of Goods and Services for the Purposes of the Registration of Marks
Vienna Agreement Establishing an International Classification of the Figurative Elements of Marks
Classificatie Merken (9th edition)
Verordening 40/94 Gemeenschapsmerk
Richtlijn 89/104 Merkenrecht
Richtlijn 2008/95 Merkenrecht
Trademark Law Treaty
Zoeken Benelux Merken
Zoeken Gemeenschapsmerken
Zoeken Internationale Merken

Mediarecht
Beleidsregels Commissariaat voor de Media
Leidraad van de Raad voor de Journalistiek
Mediawet 2008 (Mw)
Mediabesluit 2008
Richtlijn 2010/13 Audiovisuele Mediadiensten

Octrooirecht
European Patent Convention (EPC)
International Patent Classification
Patent Cooperation Treaty
Richtlijn 98/44 Biotechnologische uitvindingen
Rijksoctrooiwet 1995
Strasbourg Agreement Concerning the International Patent Classification
Uitvoeringsbesluit Rijksoctrooiwet 1995
Zoeken Nederlandse Octrooien
Zoeken Europese Octrooien
Zoeken Internationale Octrooien

Reclamerecht
Burgerlijk Wetboek Boek 6 art. 6: 193a-193j (Oneerlijke Handelspraktijken)
Burgerlijk Wetboek Boek 6 art. 6: 194-196 (Misleidende en Vergelijkende reclame)
Code aanprijzing van gezondheidsproducten (KOAG/KAG)
Code publieksreclame voor geneesmiddelen (CGR)
Gedragscode geneesmiddelenreclame (CGR)
Gedragsregels sponsoring voor geneesmiddelen (CGR)
Geneesmiddelenwet
Nederlandse Reclame Code (NRC)
Richtlijn 90/456 Voedingswaarde-etikettering van levensmiddelen
Richtlijn 2000/13 Etikettering  en presentatie van levensmiddelen
Richtlijn 2001/83 Geneesmiddelen
Richtlijn 2002/46 Voedingssupplementen
Richtlijn 2005/29 Oneerlijke handelspraktijken
Richtlijn 2006/114 Misleidende en Vergelijkende reclame
Warenwet
Warenwetbesluit etikettering van levensmiddelen 
Warenwetbesluit voedingswaarde-informatie levensmiddelen
Warenwetbesluit voedingssupplementen

Tekening- en Modellenrecht
Benelux Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (BVIE)
Classificatie Tekeningen- en Modellen (9th Edition)
Locarno Agreement Establishing an International Classification for Industrial Designs
Richtlijn 98/71 Modellen
Verordening 6/2002 Gemeenschapsmodellen
Zoeken Gemeenschapsmodel
Zoeken Internationaal Model

Telecommunicatierecht
Besluit interoperabiliteit
Telecommunicatiewet

Topografieënrecht
Beschikking 94/824 Topografieën van halfgeleiderprodukten
Besluit bescherming oorspronkelijke topografieën van halfgeleiderprodukten
Richtlijn 87/54 Topografieën van halfgeleiderprodukten
Wet bescherming oorspronkelijke topografieën van halfgeleiderprodukten

4 Responses to Wetten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *